Aby zalogować się przez Facebook, musisz zaakceptować regulamin serwisu

speculum vitae speculum vitae

Regulamin

 

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Portal Internetowy Lustro Życia (Speculum Vitae), na który składają się Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom lub Odbiorcom przez Eskapada Słupsk.
2. Portal Internetowy Lustro Życia (Speculum Vitae) działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W ramach Portalu Internetowego Lustro Życia (Speculum Vitae) działają udostępniane przez Usługodawcę, a dodane do Portalu przez Użytkownika, informacje o osobach zmarłych lub o samym sobie w domenie internetowej www.lustrozycia.pl i jej subdomenach;
4. Odbiorcy mają możliwość zapoznać się z Materiałami dotyczącymi osób dodanych do Portalu za pośrednictwem strony WWW, poprzez prowadzące do nich Kody QR lub wyszukiwarki internetowe.
5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Lustro Życia (Speculum Vitae). Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae), do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Lustro Życia (Speculum Vitae), w szczególności z usługi dodania opisu życia osoby żyjącej bądź zmarłej, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego Lustro Życia (Speculum Vitae) Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 
II. DEFINICJE
1. Usługodawca - Portal Internetowy Lustro Życia (Speculum Vitae) - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.lustrozycia.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują firmie Eskapada Słupsk.
2. Użytkownik - każda osoba, która stworzy minimum jeden biogram w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae);
3. Odbiorca – każda osoba, która przegląda zasoby Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) bez względu na narzędzie, którym się posługuje i drogę, jaką do niego dotarła (Kod QR, przeglądarka internetowa)
4. Partner - każdy podmiot współpracujący z Lustro Życia (Speculum Vitae) na podstawie stosownej umowy;
5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Odbiorców dostępne w Portalu Lustro Życia, umożliwiające w szczególności:
a) dodawanie Materiałów dotyczących życia poszczególnych osób, które Użytkownik decyduje się umieścić w Portalu Lustro Życia,
b) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Lustro Życia (Speculum Vitae) lub Użytkowników,
c) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
d) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
6. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
7. Kod QR – kod dostępu do Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU LUSTRO ŻYCIA (SPECULUM VITAE)
1. W ramach Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a) zamieszczać Materiały o osobach zmarłych lub o samym sobie, w celu ich prezentowania w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) w ramach świadczonej przez Usługodawcę płatnej usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach dzierżawionych przez Usługodawcę;
b) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych;
c) korzystać z wyszukiwarki lub Kodów QR, jako narzędzia pozwalającego dotrzeć do konkretnego biogramu;
d) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet zgodnie z regulaminem i obowiązującym w wykorzystywanej platformie płatniczej oraz cennikiem Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae);
2. Dodając biogram wprowadź poprawnie następujące dane: imię , drugie imię, nazwisko, miejsce urodzenia. Po pierwszym zapisaniu biogramu stracisz możliwość ich zmiany.
3. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem dochodzi w momencie utworzenia biogramu i uiszczenia opłaty według obowiązującego cennika. W ramach umowy Usługodawca zobowiązuje się do:
a) zapewnienia Użytkownikowi przestrzeni niezbędnej do przechowywania Materiałów i administrowania Materiałami o osobie zgłaszanej do Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae),
b) przygotowania Kodu QR, w wersji zmodyfikowanej ze zdjęcia załączonego do biogramu w dziale „Dane podstawowe” lub w wersji klasycznej, jeżeli nie dodano zdjęcia lub ze względów technicznych zdjęcie nie nadaje się do przygotowania Kodu QR,
c) przesłania przygotowanego Kodu QR na adres wskazany przy rejestracji,
d) przechowywania biogramów stworzonych przez Użytkownika także po upływie daty ważności,
e) przechowywania Materiałów, które prześle Użytkownik przez cały czas istnienia Portalu Lustro Życia,
5. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści reklamowe, o których mowa w pkt.5 poniżej.
6. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) i prezentowanych w nim Materiałów.
7. Portal Lustro Życia (Speculum Vitae) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom lub Odbiorcom, dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.
8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Lustro Życia (Speculum Vitae) prosimy kierować na adres: kontakt@lustrozycia.pl

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Portal Lustro Życia (Speculum Vitae) oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae), podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
2. Portal Lustro Życia (Speculum Vitae) nie posiada praw do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych przez Użytkownika.
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) Odbiorcy nie nabywają żadnych praw, ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4. Zamieszczając Materiały w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu Speculum Vitae (Lustro Życia) i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
5. Bez uprzedniej zgody, Odbiorcy mogą korzystać z Portalu Speculum Vitae (Lustro Życia) oraz z utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet utworów zamieszczonych w Portalu Speculum Vitae (Lustro Życia) za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

V. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU LUSTRO ŻYCIA (SPECULUM VITAE)
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
a) nie zamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) nie zamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) nie zamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) nie zamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż dodana osoba;
e) nie rozpowszechniania treści pornograficznych;
f) nie uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
g) nieuprawnione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae).
2. Użytkownik i Odbiorca zobowiązuje się nie naruszać praw w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) treści o charakterze bezprawnym.
 
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) Materiały zamieszczane w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) przez Użytkownika;
c) w przypadku złamania któregokolwiek z zapisów zawartych w punkcie V właściciel Portalu Lustro Życia może wyłączyć lub usunąć Materiały i konto Użytkownika bez możliwości zwrotu poniesionych przez niego kosztów,
d) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
e) do ewentualnych zastrzeń odnośnie treści zapisu i zamieszczonych Materiałów posiadają wyłącznie zstępni i współmałżonek, którzy składają na piśmie wniosek o czasowe wyłączenie biogramu,
f) ponowne uruchomienie biogramu, po sytuacji opisanej w podpunkcie e), następuje po uzgodnieniu stanowisk, cała operacja nie wpływa na przedłużenie czasu ważności i nie jest podstawą do zwrotu kosztów,
g) osoby trzecie ewentualne pretensje powinny kierować bezpośrednio do Użytkownika,
h) w przypadkach opisanych w podpunktach e), f), g) Portal Lustro Życia nie jest stroną sporu,
2. Użytkownik jest świadomy  zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.
3. Usługodawca:
a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminie, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami dodawanych Materiałów;
b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik i Odbiorca (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi i Odbiorcy dostęp do Usług bądź wpływać na ich jakość;
c) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom  dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści  prezentowanych w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae),w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
d) ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika lub Odbiorcy, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług.
 
VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU LUSTRO ŻYCIA (SPECULUM VITAE)
1. Dostęp i korzystanie z Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) możliwe jest dla Użytkowników i Odbiorców przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox, Apple safari, Opera oraz Google Chrome. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest, aby Użytkownik i Odbiorca przed skorzystaniem z Usług Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
2. Dostęp do strony internetowej lustrozycia.pl za pośrednictwem Kodu QR wymaga od Odbiorcy posiadanie dowolnego urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem odczytującym Kody QR.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae). W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 
IX. DANE OSOBOWE
1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) Użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, ponieważ jest niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae). Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Eskapada Słupsk z siedzibą w Słupsku ul, Jedności Narodowej 2
3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres Speculum Vitae, ul. Jedności Narodowej 2, 76-200 Słupsk, lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: kontakt@lustrozycia.pl Wniosek o usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 
X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae).
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@lustrozycia.pl, lub listownie na adres: Speculum Vitae, ul. Wileńska 26, 76-200 Słupsk.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
6. Wszelkie informacje o naruszeniach należy kierować na adres kontakt@lustrozycia.pl
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników i Odbiorców z Usług Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae) jest prawo polskie.
2. Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub Odbiorcą dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie, w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub Odbiorcą może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
5. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom i Odbiorcom w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae). Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae). Po ukazaniu się, pod adresem lustrozycia.pl/regulamin lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu Lustro Życia (Speculum Vitae), informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik lub Odbiorca powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika lub Odbiorcę.

 

 

 

Ta strona używa pliki Cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Jeśli zgadzasz się na korzystanie z plików cookies kliknij przycisk Akceptuję. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Akceptuję